logo operatora GateSMS.Eu Aplikacje mobilne Zastosowania Testowa bramka sms Cennik Kontakt Regulamin Podłącz się do nas - Rejestracja lub Zaloguj

WYSYŁKA SMS     APLIKACJE MOBILNE     EMAIL2INFO     NARZĘDZIA DLA DEWELOPERÓW      

REGULAMIN

Sprawdzone i dobre rozwiązania dla biznesu i osób prywatnych.

Pierwsza publikacja:
Konstancin-Jeziorna, 14 listopada 2009 r.
Aktualizacja:
Konstancin-Jeziorna, 1 października 2012 r.1.Niniejsza umowa („Umowa”) zostaje zawarta między Tobą („Użytkownik”) a MAK Marcin Kania z siedzibą w Konstancinie - Jeziornej pod adresem ul. Bielawska 36C/109, 05-520 Konstancin-Jeziorna, („MAK”). MAK świadczy wobec Użytkownika usługę („Usługa”) za pośrednictwem systemu informatycznego („System”).
Prosimy o dokładne przeczytanie Umowy. Korzystanie z Usługi oznacza, że Użytkownik w pełni akceptuje niniejszą Umowę.
2.Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat i posiada odpowiednią zdolność prawną do zawarcia niniejszej Umowy. Użytkownik również oświadcza i gwarantuje, że będzie wykorzystywać Usługę wyłącznie do celów zgodnych z prawem i niniejszą Umową oraz instrukcjami zawartymi na stronie internetowej http://www.gatesms.eu ("Strona Internetowa").
3.MAK jest właścicielem systemu informatycznego oraz marek: Gatesms, G-Code, G-Pay.
4.MAK odpowiada przed użytkownikiem za sprawne działanie systemu, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki powstałe w związku z użytkowaniem Systemu.
5.Reklamacje rozpatrywane są na bieżąco od momentu zgłoszenia, ale nie dłużej niż 14 dni od dnia wpłynięcia zgłoszenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej (e-mail). Uwagi i reklamacje proszę kierować na adres
6.Wszelkie nadużycia w tym posługiwanie się cudzym numerem, bądź nazwą, podszywanie się, grożenie, wyłudzanie, przesyłanie obraźliwych tekstów, nagabywanie, spam oraz inne zdarzenia zabronione przez polskie prawo jest surowo zabronione. Zgłoszenia takie traktujemy bardzo poważnie i w razie konieczności będziemy informować prokuraturę o zaobserwowanych zdarzeniach. Informacje na ten temat proszę przesyłać na adres
7.W ramach Usługi, MAK daje Użytkownikowi ograniczony dostęp do Systemu, Strony Internetowej i serwerów. MAK ma prawo ograniczać, blokować, tworzyć różne priorytety dla różnych użytkowników, zmieniać lub anulować niektóre lub wszystkie funkcjonalności Usługi w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia.
8.MAK ma prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie, informując uprzednio Użytkownika za pośrednictwem danych kontaktowych podanych na Stronie Internetowej i/lub poprzez opublikowanie zmian na Stronie Internetowej. Kontynuowanie korzystania z Usługi oznacza, że Użytkownik w pełni akceptuje zmiany w Umowie.
9.MAK nie sprawdza i nie bierze odpowiedzialności za to czy numery telefonów odbiorców wiadomości SMS lub adresy E-mail podane przez Użytkownika są prawidłowe, aktualne.
10.MAK nie odpowiada za treści wysyłanych wiadomości SMS lub E-mail przez Użytkownika-Klientów Użytkownika za pośrednictwem Systemu.
11.MAK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie działania niezgodne z prawem a spowodowane przez Użytkownika
12.W przypadku skierowania do MAK zarzutów wynikających z nieprawidłowych działań Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia wobec MAK jakichkolwiek podmiotów trzecich, a w szczególności Operatorów sieci komórkowych, podmiotów, do których numery MSISDN należą, lub organów państwowych, z roszczeniami dotyczącymi bezprawnego wykorzystania tych numerów. W wykonaniu powyższego zobowiązania, Partner zobowiązuje się w szczególności do wstąpienia w miejsce lub obok MAK do wszelkich postępowań toczących się z tego tytułu, do zaspokojenia wszelkich roszczeń pieniężnych, w tym również roszczeń regresowych MAK, oraz do zwrotu zasądzonych od MAK odszkodowań, kosztów, grzywien i nawiązek, a także do pokrycia kar umownych nałożonych na MAK przez Operatorów sieci komorkowych. Użytkownik na wniosek MAK zobowiązuje się do podjęcia czynności zmierzających do ich wyjaśnienia w ciągu 2 dni roboczych. W szczególności Użytkownik jest zobowiązany do wystąpienia pod adresem Klientów Użytkownika z wnioskiem o wykazanie legitymowania się zgodą odbiorców na otrzymywanie wiadomości SMS lub E-mail. MAK ma prawo zażądać wyjaśnienia w formie pisemnej, a także zobowiązać Użytkownika do pisemnego wezwania Klienta Użytkownika do zaprzestania naruszeń. Użytkownika zobowiązuje się do rozwiązania umowy z Klientem - umożliwiającej korzystanie z Systemu - który to Klient Użytkownika pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń dopuścił się wysyłki wiadomości SMS ub E-mail do odbiorcy, co do którego nie udokumentował w sposób niebudzący wątpliwości, iż posiada zgodę danego odbiorcy na otrzymywanie wiadomości SMS lub E-mail
13.Użytkownik korzystający z usług przesyłu lub odbioru sms zobowiązany jest do posiadania dodatniego salda środków w Systemie. Doładowanie salda środków odbywa się on-line za pośrednictwem Systemu na zasadzie przedpłat (pre-paid).
14.Cennik wysyłki lub odbioru sms znajduje się na Stronie Internetowej. MAK zastrzega sobie prawo do manipulowania cen w dowolnym momencie i dowolnej wysokości. Zmiany cen nie mają wpływu na już wykupione sms-y. Wykupione sms-y nie ulegają przedawnieniu.
15.Dokumentacja dostępu do Systemu znajduje się na Stronie Internetowej. Korzystanie z usług oferowanych przez System może odbywać się tylko i wyłącznie na zasadach i w sposób opisany na Stronie Internetowej.
16.MAK ma prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia niewłaściwego wykorzystywania Usług. W szczególności działania na szkodę MAK lub innych użytkowników systemu i wykorzystywania Usług do celów niezgodnych z prawem.
17.Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MAK danych osobowych podawanych podczas używania Systemu. Użytkownik oświadcza, iż wie o swoim prawie do wglądu oraz poprawiania własnych danych osobowych. MAK zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika.
18.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za utratę hasła oraz za powstałe z tego faktu szkody.
19.W przypadku odnotowania niekompetencji, braku odpowiedzialności czy sytuacji niezgodnych z Regulaminem, użytkownik traci bezpowrotnie możliwość korzystania z Systemu, a środki zgromadzone na koncie w systemie obsługiwanym przez MAK przepadają (dotyczy usług sms, oraz sms premium).
20.Użytkownik korzystający z usługi SMS PREMIUM faktycznie tworzy nową swoją usługę bazującą na telefonii komórkowej ("Usługa Sms Premium"), korzystając z Usługi (odbiór/przesył) świadczonej przez MAK. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść swojej Usługi Sms Premium i jej zgodność z warunkami niniejszej Umowy i innymi warunkami określonymi na Stronie Internetowej. MAK zastrzega sobie prawo do zbadania, według własnego uznania, wszelkich czynności, które mogą naruszać niniejszą Umowę. MAK nie ponosi odpowiedzialności za cokolwiek co jest związane z Usługą Sms Premium Użytkownika.
21.Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań lub praktyk, które mogą wpłynąć negatywnie na dobre imię MAK.
22.Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie wszelkich informacji określonych na Stronie Internetowej, w tym za umieszczenie cen detalicznych, które użytkownicy końcowi będą musieli zapłacić za używanie Usługi Sms Premium Użytkownika, we wszystkich materiałach promocyjnych swojej Usługi Sms Premium.
23.Użytkownik zapewnia, że nie rozpowszechnia żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, wirusów lub jakichkolwiek innych niebezpiecznych, szkodliwych lub destrukcyjnych programów, lub jakichkolwiek treści, które naruszają lub mogą naruszać prawa intelektualne osób trzecich, za pomocą swojej Usługi Sms Premium, związanych z nią stron internetowych lub innych materiałów promocyjnych.
24.Użytkownik może wypowiedzieć niniejszą Umowę z podaniem lub bez podania przyczyny w dowolnym czasie poprzez wysłanie pisemnego zawiadomienia o swojej decyzji na adres MAK może zbadać wszelkie działania, które mogą naruszać niniejszą Umowę. MAK może w dowolnym czasie, wedle własnego uznania, zaprzestać świadczenia Usługi lub rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnego powodu. MAK zastrzega sobie prawo do zakończenia bez wypowiedzenia jakiejkolwiek Usługi Sms Premium, która nie wygenerowała wystarczającego obrotu na koncie Użytkownika w przeciągu 30 dni lub dłuższego okresu czasu.
25.MAK nie udziela gwarancji dotyczącej funkcjonowania systemów MAK, systemów rozliczeniowych operatorów telefonii komórkowej lub wysokości kwot wypłacanych Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy.
26.W żadnym wypadku, na mocy niniejszej Umowy, MAK nie będzie odpowiedzialne za straty, ani nie będzie podlegać jakimkolwiek następczym, specjalnym, pośrednim, przykładowym lub karnym odszkodowaniom, włączając w to straty pośrednie, takie jak utrata zysków, straty finansowe lub handlowe lub utrata wizerunku.
27.Niniejsza Umowa nie może być uznana za naruszoną, jeżeli MAK tymczasowo ograniczy lub zawiesi niektóre swoje działania lub nie spełni niektórych swoich obowiązków z powodu działania sił wyższych, takich jak: katastrofa, klęska żywiołowa, konflikt zbrojny, epidemia, itp., na czas występowania skutków takich sił wyższych. MAK musi podjąć kroki, które mogą być prawnie wymagane od MAK, aby zminimalizować konsekwencje działania siły wyższej.
28.Użytkownik otrzymuje wypłatę wprost wynikającą z historii Usługi Sms Premium dostępnej on-line w Systemie.
29.MAK zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany cen, poziomu podziału przychodów i/lub struktury wypłat w dowolnym czasie, w sposób określony na Stronie Internetowej. MAK poinformuje Użytkownika o takiej zmianie poprzez e-mail lub za pomocą Strony Internetowej. Jeśli Użytkownik nie zgadza się ze zmianami, może wypowiedzieć Umowę. Kontynuowanie korzystania z Usługi po wprowadzeniu zmian uznaje się za zgodę na te zmiany.
30.Rozliczenia Usługi Sms Premium Użytkowania dokonywane są dla porządku raz w miesiącu. Na początku każdego miesiąca następuje zliczenie smsów z ostatniego miesiąca od dnia pierwszego otrzymanego sms-a do ostatniego dnia miesiąca. Na podstawie historii która widoczna jest on-line w Systemie następuje rozliczenie. Użytkownik Usługi Sms Premium wystawia fakturę MAK na kwotę wynikającą z rozliczenia miesięcznego. Po otrzymaniu faktury MAK zobowiązuje się uregulować należność w ciągu 30 dni oraz udostępnić odpowiednią ilość darmowych smsów
31.W przypadku rozwiązania umowy, MAK wypłaci Użytkownikowi jego zgromadzone zarobki w przybliżeniu w ciągu czterdziestu (40) dni po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym Umowa została wypowiedziana przez Użytkownika lub przez MAK.
32.W celach księgowych, MAK ma prawo wyzerować stan konta Użytkownika, jeśli jego Usługi Sms Premium nie otrzymały żadnych wiadomości w ciągu ostatniego miesiąca, a środki na koncie wynoszą mniej niż 50 zł.
33.MAK nie będzie zobowiązane do dokonywania jakichkolwiek wypłat dla Użytkownika, dopóki MAK nie otrzyma odpowiednich danych rozliczeniowych i płatności od operatorów telefonii komórkowej.
34.Użytkownik jest świadomy, że w przypadku niedostępności systemu rozliczeniowego operatora telefonii komórkowej, żadna transakcja nie zostanie zarejestrowana. MAK nie może zagwarantować stałego dostępu do systemu rozliczeniowego operatora.
35.Użytkownik jest świadomy faktu, że operatorzy telefonii komórkowej zrzekają się finansowej odpowiedzialności za transakcje, w których operator nie mógł zebrać płatności od użytkowników końcowych. W takim przypadku MAK nie ma obowiązku zapłaty Użytkownikowi za te transakcje.
36.MAK zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności lub obciążenia konta Użytkownika z powodu naruszenia niniejszej Umowy przez Użytkownika, do czasu aż MAK przeprowadzi odpowiednie dochodzenie w sprawie naruszenia. W przypadku, gdy w opinii MAK warunki niniejszej Umowy zostały złamane, a w konsekwencji MAK zostało obciążone przez operatorów telefonii komórkowej lub dokonało zwrotu płatności na rzecz użytkowników końcowych, MAK ma prawo do wezwania Użytkownika do zapłaty takich zwrotów, opłat i wszystkich kosztów poniesionych przez MAK.
37.Aby zapewnić prawidłowość wypłaty, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie i utrzymywanie aktualnych danych kontaktowych oraz informacji dotyczących płatności powiązanych z kontem Użytkownika w Systemie.
38.Użytkownik zobowiązuje się zapłacić wszelkie należne podatki lub inne opłaty nałożone przez jakąkolwiek jednostkę rządową lub operatora telefonii komórkowej w związku z Usługą Sms Premium Użytkownika. W przypadku, gdy jest to wymagane przez jakąkolwiek jednostkę rządową lub operatora telefonii komórkowej, MAK ma prawo do potrącenia stosownych podatków i opłat z wypłat przeznaczonych dla Użytkownika.
39.Jeśli Użytkownik chce zakwestionować jakąkolwiek wypłatę, powinien to zrobić w ciągu 30 dni od daty otrzymania takiej wypłaty. Zaniechanie tej czynności w ciągu tego okresu jest uważane za zaakceptowanie prawidłowości wypłaty przez Użytkownika. Zgłoszenia proszę kierować na adres
40.Płatności są obliczane wyłącznie w oparciu o zapisy prowadzone przez MAK w Systemie. Żadne inne pomiary lub wszelkiego rodzaju statystyki nie są akceptowane przez MAK lub nie mają żadnych następstw na mocy niniejszej Umowy.
41.Użytkownik zgadza się, że MAK może wykorzystywać jego nazwę lub imię i nazwisko oraz logo w swoich prezentacjach, materiałach marketingowych i listach klientów. Jeśli Użytkownik chce wykorzystać nazwy handlowe, znaki towarowe, nazwy usług, loga lub domeny internetowe należące do MAK, może to zrobić, pod warunkiem, że użytek ten będzie zgodny z postanowieniami niniejszej Umowy.
42.MAK może przechowywać i wykorzystywać wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika, włączając w to dane dotyczące wykorzystania usług, informacje kontaktowe i rozliczeniowe, lecz nie ograniczające się jedynie do nich. Użytkownik zgadza się, że MAK może przekazywać i ujawniać osobom trzecim dane osobowe Użytkownika w celu zatwierdzenia i umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Usługi. MAK może także udzielać takich informacji w odpowiedzi na uzasadnione procedury prawne, takie jak wezwania, nakazy rewizji i nakazy sądowe, lub w celu dowodzenia lub wykonania swoich praw lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Jednakże MAK zrzeka się odpowiedzialności i nie będzie odpowiadać przed Użytkownikiem za ujawnienie tych informacji przez jakąkolwiek osobę trzecią. MAK może udostępniać anonimowe informacje o Użytkowniku, w tym informacje o usługach, statystyki i podobne informacje zebrane przez MAK, reklamodawcom, partnerom biznesowym, sponsorom i innym osobom trzecim.
43.Wszelkie informacje o użytkownikach końcowych należą do właściwego operatora telefonii komórkowej, a Użytkownik może wykorzystywać te informacje jedynie w celu świadczenia swoich Usług Sms Premium. W przypadku nadużycia tego prawa przez Użytkownika, jeśli operator tak osądzi, stosowne kary zostaną nałożone na Użytkownika, a Użytkownik zobowiązuje się do zapłacenia każdej takiej kary. Zapis ten pozostaje w mocy również po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
44.Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do przedmiotu Umowy. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie muszą być sporządzone w formie pisemnej podpisanej przez obydwie strony, lub dokonane w formie akceptacji zaktualizowanych warunków Umowy przez Użytkownika poprzez Internet lub poprzez dalsze korzystanie z Usługi przez Użytkownika po tym jak warunki zostały zaktualizowane przez MAK.
45.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.
46.Wszelkie spory związane z niniejszą umową Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie a w razie gdy porozumienia nie da się osiągnąć w terminie 1 miesiąca od rozpoczęcia sporu sądem właściwym do rozpoznania sporu pomiędzy Stronami będzie sąd właściwy dla siedziby MAK.

Zarejestruj się i przetestuj nasze usługi za darmo. Zawsze możesz zrezygnować bez ponoszenia konsekwencji.
Rejestracja - ponad 20 darmowych smsów na start

GateSMS.Eu integrator masowych usług sms dla automatycznych systemów teleinformatycznych. Naszym klientom oferujemy szybki routing wiadomości w niskiej hurtowej cenie.
WebApi: Java, php, asp, ruby, dowolna inna platforma, internetowa bramka sms, premium sms, informacje przez email
© 2002 - 2021 MAK - Wersja systemu: 1.5 Czas generowania strony: 0,053 sek.
services of mobile developers

Dzisiaj jest: 08/12/2021 23:42:44
Pokaż QR Foto Kod